Hizmetlerimiz ve şirketimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz mail listemize katılın.1. PRE LOADING VE HATCHCOVER SURVEYLERI

-  Çelik kargo yüklemesi öncesi gemi ambar kapak ve ambarların yüke uygunluğunun kontrolü, gerekirse ve/veya istenirse ambar kapaklarına ultrasonic sızdırmazlık testlerinin yapılması, karşılaşılan olumsuzluklar konusunda gemi kaptanına tavsiyelerde bulunulması ve bu olumsuzlukların giderilmesinin takibi.

Eğer mümkünse yüklenecek kargonun yükleme öncesi istif edildiği fabrika veya depo sahasında durumunun kontrolü, varsa hasarlı kargoların yenileri ile değiştirilmesi konusunda yükleyiciye telkinde bulunulması,

-  yükleme süresince kargoyu takip etme ve varsa bir discrepancies tespiti ve mümkünse değiştirilmesini sağlaması, değiştirilemiyorsa günlük discrepancies list düzenleyip kaptan ile imza altına alması ve finalde discrepancieslere uygun mates receiptlere ve/veya konşimentolara uygun miktarlarda remark olarak düşülmesi,

-  yükleme süresince istifin uygunluğunun kontrolü, danneclerin yeterliliği ve lashingin kontrolü yapılarak, yükleme sonunda yeterli fotoğraf, evrak ve bilgilerle rapor tazmini şeklinde yapılmaktadır.

2. TALLY SURVEYS

-  Yükleme ve boşaltma operasyonlarında tecrübeli bir surveyor liderliğinde posta başına birer tallyman ve kantar gözetimi ile birlikte puantaj yapılmakta ve sonunda kantar tikeleri, günlük puantaj raporlar ve diğer kargo evrakları ile birlikte rapor tanzimi yapılmaktadır.

3. KARGO TAHLİYE SURVEYİ

-  Tahliyesi yapılacak kargonun tahliye öncesi gemi ambarlarındaki istifi ve kondisyonunun tespiti, tahliyesinin nezareti ve istenirse kantar gözetiminin yapılması varsa hasarların tespiti.

4. CARGO DAMAGE SURVEY

-  Hasarlı kargonun tam tespiti, hasarın nedeninin araştırılması, hasar miktar tespiti, hasar değerinin tespiti, varsa manipülasyon şekli araştırması, maliyetleri, varsa tamir ve/veya 2nci el piyasa değer araştırması.

5. LASHING

-  Gemi ambarları içinde, kamyon üzerinde veya konteyner içinde yapılan lashing ve kullanılan lashing malzemesinin kontrolü varsa uygunsuzluk tespiti ve düzeltilmesi için tavsiyelerde bulunulması ve uygun bir lashing yapılırsa ‘Lashing Approval Certificate’ verilmesi.

6. CARGO SHORTAGE INVESTIGATION

-  Bulk, liquid veya paketli kargolarda iddia edilen eksikliğin gerçekliğinin araştırılması, ölçüm araçlarının kontrolü, tahliye veya yükleme esnasında muhtemel kargo kayıplarının tespiti.

7. SHIP AND SHORE INSTALATION DAMAGE SURVEY

-  Çatışmalar ve çarpmalar sonucunda gemilerde oluşan hasarların neden, miktar mahiyetlerinin tespiti tamirler için tavsiyeler verilmesi ve hasar tamir maliyetlerinin çıkarılması, tamirlerin takibi;

-  Kıyı tesislerinde iskele, çelik kazık, usturmaça, elektrik ve/veya su hatları hasar tespitleri, dalgıç tespiti yaptırılması, tamir ve/veya yenileme maliyeti çıkarılması, hasar nedeninin araştırılması, yenileme ve/veya tamirlerin takibi.

8. SHIP CONDITION & LOSS PREVENTION SURVEY

-  Teknelere p&ı klup, sigorta şirketleri, kiracı veya armatör şirketlerinin talepleri ile p&ı klup, sigorta şirketleri veya kendi formumuzu kullanarak ship condition suvey yapılır, eksiklikler tespit edilir, giderilme yöntemleri ile ilgili tavsiyeler verilir ve yeterli sayıda fotoğrafla birlikte rapor yapılır.

-  Yapılan surveylerde istenirse bulunan eksikliklerinin risk analizleri yapılarak loss prevention survey raporu hazırlanır.

-  İstenirse geminin yaşı, kondisyonu ve piyasası göz önünde bulundurularak değer tespiti yapılır.

9. YACHT SURVEY

-  Yat hasar surveyleri, yat hasar sebep ve mahiyetinin tespiti, maliyetinin çıkarılması, tamir ve yenilemelerinin takibi.
-  İstenirse yat kondisyon ve değer tespit surveylerinin yapılarak rapor tanzimi.

10. HATCH SEALING & UNSEALING SURVEY

-  Gemi ambar kapak ve diğer girişlerinin mühürlenmesi, mühürlü ise mühürlerinin kırılması ve hatch sealing veya unsealing certificate düzenlenmesi.

11. BROKEN STOWAGE VE STOWAGE FACTOR CALCULATION

-  İstenirse yükleme öncesi ambar içi ölçümlerin yapılması, ambarlara yüklenecek maksimum kargo miktarının hesaplanması,
-  Yüklemesi yapılmış istiflerde boş kısım ölçümleri ve kaybedilen hacim hesabının yapılması,
- Yüklenmiş ve/veya yüklenecek kargoların istif faktörlerinin tespiti.

12. DRAFT SURVEY

-  Alıcı, satıcı, P & I kulüp veya armatör adına uluslar arası normlara uygun yöntemlerle yük miktarı tayini.

13. LİKİT KARGO KONTAMİNASYONU

- Likit kargolardaki kontaminasyon iddialarının araştırılması, sahil ve gemi tanklarının sahil ve gemi kargo hatlarının, sahil ve gemi kargo pompalarının kontrolü, kargolardan numune alınması, numunelere bağımsız laboratuarlarda analiz yaptırılıp orijinal spesifikasyonlarla karşılaştırılması, varsa manipülasyon şeklinin tespiti, maliyet hesabının yapılması.

14. NUMUNE ALIMI

-  Likit, dökme ve paketli kargolardan uluslar arası kurallara göre uygun şekilde numune alımı ve uygun koşullarda saklanması.

15. KONTEYNER HASAR VE KONDİSYON SURVEYİ

-  Konteynerlerdeki hasarların tespiti, hasar nedeninin araştırılması, tamir yöntemi tespiti ve tamir maliyeti çıkarılması.
-  Konteynerlere kondisyon, kiraya giriş ve kiradan çıkış sörveylerinin yapılması

16. BUNKER SURVEY

- Kira giriş ve çıkışlarında veya anlaşmazlık durumlarında veya armatör veya kiracı isteği ile gemide bulunan fuel oil, disel oil ve lub oil miktarlarının tespiti, bunker survey sertifikasının düzenlenmesi.

17. ON HIRE, OFF HIRE SURVEYLERİ

- Kiracı, armatör veya üçüncü şahısların isteği ile geminin kiraya girişinde, kiradan çıkışında durumunun tespiti.

18. STEEL SCRAP SURVEY

- Hurdalarda kalite ve miktar tespiti, kantar gözetiminin yapılması.

19. SEA POLLUTION SURVEY

- Deniz kirliliği iddiası sonrası, geminin deniz kirliliği ile mücadele prosedürlerinin ve ekipmanlarının kontrolü, iddianın araştırılması, numune alınması ve deniz kirliliği olduğu iddia edilen yerlerdeki deniz durumunun tespiti.

 © 2001-2006 Artı Sörvey ve Mümessillik Ltd. Şti.